1.She asked me if ____ a daughter A. had I B. I had C. I having D. having I

1.She asked me if ____ a daughter
A. had I B. I had C. I having D. having I

2 bình luận về “1.She asked me if ____ a daughter A. had I B. I had C. I having D. having I”

 1. $\text{Answer:}$ B
  – Từ trực tiếp -> gián tiếp:
  +) TLĐ -> QKĐ
  – Công thức gián tiếp của câu hỏi ngắn Yes/No:
  -> S + asked + O + if/whether + S + V(lùi thì)
  – Trans: Cô ấy đã hỏi tôi có phải tôi có một con gái không
  color[white][coldgirl]

  Trả lời

Viết một bình luận