1.We want to play volleyball every afternoon –> We enjoy 2.We don’t intend to repaint the school gate –> We are 3. He does’

1.We want to play volleyball every afternoon
–> We enjoy
2.We don’t intend to repaint the school gate
–> We are
3. He does’t plan to play soccer this weekend
–> He is
Bạn nào chuyện Anh giúp mình với ạ
Trưa nay mình đi thi rViết một bình luận

Câu hỏi mới