19. That was a __________ ceremony. A- prepared-well B- prepare-well C- well-prepared D- well-prepare 20. Its a long walk

19. That was a __________ ceremony.
A- prepared-well B- prepare-well C- well-prepared D- well-prepare
20. Its a long walk tomorrow. We need to __________ as early as possible.
A- set up B- set in C- set off D- set down
21. He was born in England. English is his __________.
A- mother tongue B- first language C- foreign language D- A&B

2 bình luận về “19. That was a __________ ceremony. A- prepared-well B- prepare-well C- well-prepared D- well-prepare 20. Its a long walk”

 1. $#Hy$ 
  19 – C
  + well-prepared (adj) kỹ lưỡng
  @ Tạm dịch: Đó là một buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
  20  – C
  + set up : thành lập/ khởi nghiệp
  + set in : bắt đầu
  + set off: khởi hành
  + set down: hạ cánh / viết xuống
  @ Tạm dịch: Ngày mai sẽ là một chuyến đi dài. Chúng ta cần khởi hành càng sớm càng tốt
  21 – D
  + mother tongue ≈ first language : ngôn ngữ mẹ đẻ

  Trả lời
 2. ????????????????????????????????????????????????????
  Answer:
  19, Chọn C
  -> Sau mạo từ ta cần 1 tính từ
  -> Well-prepared: chuẩn bị kĩ lưỡng
  20, Chọn C
  -> Cấu trúc: need + to V: cần làm gì
  -> set up: thành lập
  -> set in: bắt đầu
  -> set off: khởi hành
  -> set down: hạ cánh
  21, Chọn D
  -> mother tongue = firts language: ngôn ngữ đầu tiên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới