Bài 3: Make question 1. He was tired yesterday because he worked very hard. (Gạch chân because he worked very hard) => 2. Ed

Bài 3: Make question
1. He was tired yesterday because he worked very hard. (Gạch chân because he worked very hard)
=>
2. Ede children go to school on foot. (Gạch chân on foot)
=>
3. The Odu people mainly live in Nghệ An province. (Gạch chân in Nghệ An province)
=>
4. The stilt houses are built on columns and beams. (Gạch chân columns and beams)
=>
5. I and my friends write to each other twice a month. (Gạch chân twice a month)
=>
6. The Hoa Ban Festival of the Thai people is held in Lunar February. (Gạch chân Lunar February)
7. Women play a more important role in a Giarai family. (Gạch chân women)
=>

1 bình luận về “Bài 3: Make question 1. He was tired yesterday because he worked very hard. (Gạch chân because he worked very hard) => 2. Ed”

 1. 1. Why was he tired yesterday?
  – Why : Tại sao -> Hỏi về nguyên nhân.
  – Thì quá khứ đơn ( ? ) (WH-word) + was/ were + S + …?
  2. How do Ede children go to school?
  – How : Như thế nào -> Hỏi về phương tiện, trạng thái, hình thức.
  – Thì hiện tại đơn ( ? ) (WH-word) + do/does + S + V (bare)?
  3. Where do the Odu people mainly live?
  – Where : Ở đâu -> Hỏi về địa điểm
  4. Where are the stilt houses built?
  – Bị động thì hiện tại đơn ( ? ) (WH-word) + am/is/are + S + PII + (by O)?
  5. How often do you and your friends write to each other?
  – How often : Thường xuyên như thế nào -> Hỏi về tần suất.
  6. When is the Hoa Ban Festival of the Thai people held?
  – When : Khi nào -> Hỏi về thời gian.
  7. Who plays  a more important role in a Giarai family?
  – Who : Ai -> Hỏi về người.
  – Chủ ngữ là từ để hỏi => V chia theo câu kể.
  – Thì hiện tại đơn : S + V(s/es) + …

  Trả lời

Viết một bình luận