cho mình xin mấy từ hay đi với N, Adj, V với ạ Vd: only + N To be + Adj + to V V + adv/N

cho mình xin mấy từ hay đi với N, Adj, V với ạ
Vd: only + N
To be + Adj + to V
V + adv/N

1 bình luận về “cho mình xin mấy từ hay đi với N, Adj, V với ạ Vd: only + N To be + Adj + to V V + adv/N”

 1. Let’s do sth
  be + adj
  many +N
  much + N
  lots of/a lot of + N
  any + N
  S + be + too + Adj
  be interested in + N/Ving
  be keen on /be fond of + N/Ving
  Mạo từ (a/an/the) + N
  can + V
  must + V
  should + V
  adj + N
  have to + V
  S + Find + N/V-ing + Adj
  S + think + N/V-ing + is + Adj
  Bạn tham khảo nha!
  @linanguyenpham

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới