công thức : Quá đến nỗi mà đặt câu với công thức đó

công thức : Quá đến nỗi mà
đặt câu với công thức đó

2 bình luận về “công thức : Quá đến nỗi mà đặt câu với công thức đó”

 1. *Cấu trúc so … that 
  – Đối với tính từ/trạng từ : S + be/V + so + adj/adv + that + clause (mệnh đề)
  – Đối với danh từ:
  -> S + V + so + many/few + N(đếm được,số nhiều) + that + clause (mệnh đề)
  -> S + V + so + much/little + N(không đếm được) + that + clause (mệnh đề)
  VD1 : This coffee is so hot that I can’t drink it. 
  VD2 : He ate so much food that he became fat. 
  *Cấu trúc such … that
  – S + be + such + (a/an) + adj + N + that + clause (mệnh đề) 
  – Đối với danh từ : S + V + such + a lot of + N + that + clause (mệnh đề)
  VD1 : It is such a interesting film that they have seen many times.
  VD2 : She has such a soft voice that everybody likes her.
  *Đảo ngữ : 
  – Đối với tính từ (so … that) : So + adj + be + S + that + … 
  – Đối với trạng từ (so … that) : So + adv + Aux + S + V + that + …
  – Such … that có 2 cách.
  -> Cách 1 : Such + (a/an) + adj + N + be + S + that …
  -> Cách 2 : Such + be + (a/an) + adj + N + that … 
  VD1 : So small is this house that we can’t live in it.
  VD2 : Such a beautiful girl that everyone loves her.
  *Chú ý : 
  – such + a/an + adj + N (đếm được,số ít) 
  = so + adj + a/an + N (đếm được/số ít) 

  Trả lời
 2. 1. S + be + so + adj + that + S + V
  The food was so hot that we couldn’t eat it
  ( Thức ăn nóng quá đến nỗi mà tôi ko thể ăn được )
  2. S + động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V
  – Các động từ chỉ tri giác : seem, feel, taste, smell, sound, look….
   I felt so angry that I decided to cancel the trip.
  (Tôi tức giận quá đến nỗi mà tôi đã hủy ngay chuyến đi )
  3. S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V
  He drank so much milk in the morning that he felt bad.
  (Buổi sáng anh ta uống nhiều sữa đến mức mà anh ấy cảm thấy khó chịu)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới