deny excuse risk escape mention recall appreciate resent suggest… burst out endure resist imagine postpone r

deny excuse risk escape
mention recall
appreciate resent suggest…
burst out endure resist
imagine postpone recollect involve
Dịch hộ mk vs :))

1 bình luận về “deny excuse risk escape mention recall appreciate resent suggest… burst out endure resist imagine postpone r”

 1. $\mapsto$ deny ( v ) : phủ nhận.
  $\mapsto$ excuse ( v ) : tha thứ.
  $\mapsto$ risk ( n ) : sự rủi ro.
  $\mapsto$ escape ( v ) : trốn thoát.
  $\mapsto$ mention ( n ) : đề cập.
  $\mapsto$ recall ( v ) : gọi lại.
  $\mapsto$ appreciate ( v ) : cảm kích.
  $\mapsto$ resent ( v ) : bực tức.
  $\mapsto$ suggest ( v ) : gợi ý.
  $\mapsto$ burst out ( phr ) : bật ra, bùng ra.
  $\mapsto$ endure ( v ) : cam chịu.
  $\mapsto$ resist ( v ) : chống lại. 
  $\mapsto$ imagine ( v ) : tưởng tượng.
  $\mapsto$ postpone ( v ) : hoãn lại.
  $\mapsto$ recollect ( v ) : nhớ.
  $\mapsto$ involve ( v ) : liên quan.

  Chúc bạn học tốt, nếu được cho mình xin 5 sao, 1 cảm ơn và ctlhn nhé.

      chuu3007.

  Trả lời

Viết một bình luận