Exercise 2. Find and correct the mistakes. 6. Is your aunt go to work by car? 7. Look! Children playing hide-and-seek in the

Exercise 2. Find and correct the mistakes.
6. Is your aunt go to work by car?
7. Look! Children playing hide-and-seek in the playground.
8. Does your brother has a collection of coins?
9. Their daughters aren’t paint pictures now.
10. Our mother doesn’t drink usually coffee every morning.

2 bình luận về “Exercise 2. Find and correct the mistakes. 6. Is your aunt go to work by car? 7. Look! Children playing hide-and-seek in the”

 1. 6. Is -> Does
  Giải thích: hành động lặp đi lặp lại hằng ngày (đi làm) -> thì HTĐ với đt thường
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$
  Aunt : ngôi thứ 3 số ít -> trợ đt là does
  7. playing -> are playing
  Giải thích: hành động diễn ra ngay tại thời điểm nói (Look!) -> thì HTTD
  $\text{(+) S + am/is/are + V-ing + …}$
  Children: ngôi thứ 3 số nhiều -> tobe là are
  8. has -> have
  Giải thích: thì HTĐ 
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$ -> động từ nguyên mẫu
  9. paint -> painting
  Giải thích: now -> thì HTTD
  $\text{(-) S + am/is/are not + V-ing + …}$ -> V-ing
  10. doesn’t drink usually -> doesn’t usually drink/ usually doesn’t drink
  Giải thích: trạng từ chỉ tần suất (usually, often, always,…) trong câu phủ định đứng ở vị trí trước hoặc sau trợ động từ.
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. 6. go-goes
  7. are playing
  8. has-have
  9. paint-painting 
  10. doesn’t drink-usually doesn’t drink
  HTĐ : (+) S+v(S/es) 
  (-) S+don’t/doesn’t+V 
  (?)Do/Does+S+V?
  HTTD:(+) S+am/is/are+Ving
  (-)S+Am/is/are+not+ving
  (?)Am/is/are+S+ving? 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới