giúp với ạ i/feel/tired/after/i walk/ such a long way home / las night -> he / sit / that chair / doing nothing / since / his

giúp với ạ
i/feel/tired/after/i walk/ such a long way home / las night
->
he / sit / that chair / doing nothing / since / his wife/leave
->

1 bình luận về “giúp với ạ i/feel/tired/after/i walk/ such a long way home / las night -> he / sit / that chair / doing nothing / since / his”

  1. 1. I felt tired after I had walk such a long way last night
    hai hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ, hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn
    2. He has sat on that chair and done nothing since his wife left
    mệnh đề trước since chia hiện tại hoàn thành, sau since chia quá khứ đơn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới