Give the correct form of the word to complete the sentences. 1.Is The False Grandmother one of the ____________ versions of L

Give the correct form of the word to complete the sentences.
1.Is The False Grandmother one of the ____________ versions of Little Red Riding Hood? (origin)
2.The king wanted to repay his servants ____________ in another way. (loyal)
3.The fox ____________ stole the egg by distracting the mother with a rock. (cunning)
4.The first thing that saved All Baba was his lack of ____________. (greedy)
5.Saint George is one of the most ____________ heroes in the western world. (legend)
6.The stepfather was a wicked man and treated his stepson very ____________. (cruelty)
7.Giving gifts to servants is an example of Kings ____________. (generous)
8.Princess Elsa ____________ magic that allows her to control and create ice and snow. (possession)
9.____________, his parents passed away when he was 12 years old. (fortune)
10.The princess was so ____________ that she lost her ability to speak. (fright)

2 bình luận về “Give the correct form of the word to complete the sentences. 1.Is The False Grandmother one of the ____________ versions of L”

 1. 1. Is The False Grandmother one of the original versions of Little Red Riding Hood? (origin)
  $-$ Sau mạo từ “the” cần điền vào danh từ : “origin” ⇒ “original” : bản gốc.
  2. The king wanted to repay his servant’s loyalims in another way. (loyal)
  $-$ Có sở hữu cách “his servant’s”thì điền danh từ sau đó: loyal ⇒ loyalims : lòng trung thành.
  3. The fox cunningly stole the egg by distracting the mother with a rock. (cunning)
  $-$ Từ cần điền nằm giữa đại từ và động từ thì dùng phó từ để bổ nghĩa cho động từ : “cunning” ⇒ “cunningly” : xảo trá, gian xảo.
  4. The first thing that saved Ali Baba was his lack of greed. (greedy)
  $-$ Cụm: lack of + danh từ : “greedy” ⇒ “greed” : tham lam.
  5. Saint George is one of the most legendary heroes in the western world. (legend)
  $-$ Cụm: the most + tính từ : “legend” ⇒ “legendary” : huyền thoại.
  6. The stepfather was a wicked man and treated his stepson very cruelly. (cruelty)
  $-$ Chỉ mức độ (very, to, compeletly, quite,..) sau nó là dùng trạng từ.
  7. Giving gifts to servants is an example of King’s generosity. (generous)
  $-$ Có sở hữu cách “King’s” thì điền danh từ sau đó: “generous” ⇒ “generosity”.
  8. Princess Elsa possesses magic that allows her to control and create ice and snow. (possession)
  $-$ Đứng sau chủ ngữ là động từ: “possession” ⇒ “possesses” : sở hữu.
  9. Unfortunately , his parents passed away when he was 12 years old. (fortune)
  $-$ Đứng đầu câu là trạng từ & xét nghĩa của câu (bố mẹ mất) : “fortune” ⇒ “unfortunately”.
  10. The princess was so frightened that she lost her ability to speak. (fright)
  $-$ Cụm: was + tính từ : “fright” ⇒ “frightened”.
  ——————–
  $@haanx2$

  Trả lời
 2. 1. original 
  – adj+ N
  2. loyalty
  – one’s+ N ( đề bạn viết cần kĩ hơn ặ “servant’s” chứ không phải là “servants”, dễ nhầm lẫn giữa tính từ sở hữu với N số nhiều lắm ặ;-;;)
  3. cunningly
  – stole là V thường, bổ nghĩa cho V thường là adv
  4. greed
  – N+ of+ N
  5. legendary
  – adj+ N
  6. cruelly
  – treated là V thường, bổ nghĩa cho V thường là adv
  7. generosity
  – one’s+ N ( Kings là King’s ;-;;)
  8. possess
  – cần 1 động từ để tạo thành 1 mệnh đề (SVO)
  9. Unfortunately
  – Chỗ trống đứng đầu câu và có dấu phẩy ngay sau nó 
  => điền trạng từ
  – Cha mẹ của anh qua dời lức anh ấy còn 12 tuổi => không may mắn
  10. frightened 
  – tobe+ adj
  – Tính từ đuôi “ed” bổ nghĩa cho chủ ngữ chỉ người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới