he works much harder than his brother

he works much harder than his brother =>his brother doesnt ………….

2 bình luận về “he works much harder than his brother”

 1. His brother doesn’t work much harder than him.
  Giải thích:
  -> sử dụng thì HTĐ:
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$
  -> so sánh hơn với tính từ ngắn: 
  $\text{S + tobe + adj/adv + -er + than + …}$
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. \text{Answer :} His brother doesn’t work as hard as him
  -> SS Ngang bằng ( Trạng từ ) :
  => S1 + V + as + adv + as + S2
  -> Đi sau ĐT là 1 Trạng từ [ Trừ ” hard , late , fast , … ” ]
  -> Translate : Anh trai của anh ấy không làm việc chăm chỉ bằng anh ấy
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới