I can’t make a cake because I haven’t got many eggs (enough)

I can’t make a cake because I haven’t got many eggs (enough)

2 bình luận về “I can’t make a cake because I haven’t got many eggs (enough)”

 1. I can’t make a cake because I haven’t got many eggs (enough)
  ⇒ I can’t make a cake because I haven’t enough eggs.
  Cấu trúc : S+ V+ adj/adv+ enough+ to+ V(nguyên thể)
  # Chúc bạn học tốt #

  Trả lời
 2. I can’t make a cake because I haven’t got many eggs (enough)
  -> I haven’t got enough eggs so I can’t make a cake.
  @ Kiến thức :
  – so + MĐ kết quả : vì vậy / cho nên 
  – because + MĐ nguyên nhân : bởi vì
  – have enough sth : có đủ thứ gì …..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới