If you______to go on studying at a university, you______pass the GCSE examination A.want-will B.want-must C.had wanted-would

If you______to go on studying at a university, you______pass the GCSE examination
A.want-will
B.want-must
C.had wanted-would
D.wanted-would

1 bình luận về “If you______to go on studying at a university, you______pass the GCSE examination A.want-will B.want-must C.had wanted-would”

 1. $\text{Giải đáp:}$ A
  $\text{Giải thích:}$
  – Tạm dịch: Nếu bạn muốn học đại học, bạn cần phải đỗ tốt nghiệp THPT
  – Câu điều kiện loại 1 được dùng để nói về một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu có một điều kiện nào đó.
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{if-clause}&\text{main clause}\\\hline \text{Thì HTĐ}&\text{Thì TLĐ/Modal Verbs/…}\\\hline\end{array}
  $\text{Alan chúc bạn học tốt!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới