Many other jobs dont depend on the weather as heavily as the farmers. ( heavily)

Many other jobs dont depend on the weather as heavily as the farmers. ( heavily)
=>The farmers………………………………………………………………………………………………………..

2 bình luận về “Many other jobs dont depend on the weather as heavily as the farmers. ( heavily)”

 1. $\text{Answer:}$ The farmers depend on the weather more heavily than many other jobs
  – So sánh hơn với trạng từ dài dạng khẳng định = phủ định so sánh ngang bằng:
  +) S1 + not + V + as/so + adv-dài + as + O2
  = S2 + V + more + adv-dài + than + O1
  – Trans: Nông dân dựa vào thời tiết nhiều hơn so với các nghề khác
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. *Answer : The farmers depend on the weather more heavily than many other jobs.
  – So sánh hơn đối với trạng từ dài : S1 + V + more + long adv + than + S2
  = So sánh không bằng : S1 + Aux + not + V + as + adv + as + S2
  – heavily (adv) : một cách nặng nề. 

  Trả lời

Viết một bình luận