One World Trade Center is …………………. (tall)building in the United States. giúp em viết dạng cấp so sánh nhất

One World Trade Center is …………………. (tall)building in the United States.
giúp em
viết dạng cấp so sánh nhất của các tính từViết một bình luận

Câu hỏi mới