Sửa Lỗi Saii 1.She is not as old than her friends in her class 2.Will the train leave at 8 o’clock tomorrow?

Sửa Lỗi Saii

1.She is not as old than her friends in her class

2.Will the train leave at 8 o’clock tomorrow?

3.What are you going to see the Titanic tonight?

4.They go outside quickly so as to not see him

2 bình luận về “Sửa Lỗi Saii 1.She is not as old than her friends in her class 2.Will the train leave at 8 o’clock tomorrow?”

 1. 1. She is not as old as her friends in her class
  as adj/adv as=> cấu trúc so sánh ngang bằng
  2. Will the train be leaving at 8 o’clock tomorrow?
  Diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai=> TLTD: Will + S + be + Ving ?
  4.They go outside quickly so as not to see him
  so as not+ toV: ko nhằm mục đích làm gì

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1, than -> as
  – Cấu trúc so sánh ngang bằng :
  => S1 + be ( not ) + so / as + adj + as + S2.
  2, Will -> Does
  – Hiện tại đơn – Động từ thường $(?)$ Do / Does + S + V ?
  -> Diễn tả một hành động đã được lên kế hoạch – thời gian biểu cố định
  – DHNB : 8 o’clock tomorrow
  3, What -> Where
  – Where dùng để hỏi về địa điểm, vị trí
  – Không dùng When ở đây -> Do có “tonight” là thời gian
  4, so as to not -> so as not to
  => So as ( not ) + to V : (Không) nhằm mục đính làm gì đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới