the highlands of northern Vietnam are home to the 1.5 million -strong Tay,______________________minority group a.Vietnam ‘s l

the highlands of northern Vietnam are home to the 1.5 million -strong Tay,______________________minority group
a.Vietnam ‘s largest
b.a Vietnam’s largest
c.the Vietnam ‘s largest
d.the largest Vietnam

1 bình luận về “the highlands of northern Vietnam are home to the 1.5 million -strong Tay,______________________minority group a.Vietnam ‘s l”

 1. $#Hy$
  => C 
  Công thức so sánh nhất
  + Tính từ dài: S_1 + V + most + adj/adv + S_2 + V
  -> Loại A vì không có mạo từ “the”
  -> Loại B vì cấu trúc so sánh nhất dùng mạo từ “the” không phải “a” 
  -> Loại D vì sai form
  @ Dịch: Vùng cao phía bắc Việt Nam là nơi sinh sống của 1,5 triệu người Tày, nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất Việt Nam

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới