tường thuật yes/no ba asked me ” do you like this dress”

tường thuật yes/no
ba asked me ” do you like this dress”Viết một bình luận

Câu hỏi mới