Viết công thức thì HTĐ ĐT thường ( lấy 1 vd) ĐT tobe ( lấy 1 vd) use. dấu hiệu nhận biết

Viết công thức thì HTĐ
ĐT thường ( lấy 1 vd)
ĐT tobe ( lấy 1 vd)
use.
dấu hiệu nhận biết

2 bình luận về “Viết công thức thì HTĐ ĐT thường ( lấy 1 vd) ĐT tobe ( lấy 1 vd) use. dấu hiệu nhận biết”

 1. Công thức : 
  Tobe :
  KĐ : S+am/is/are+V/O
  – Am : Khi chủ ngữ là I
  – Is    : Khi chủ ngữ là he, she, it, N số ít
  – Are : Khi chủ ngữ là you, we, they, N số nhiều
  Ví dụ : He is a teacher
  PĐ : S+am/is/are-not +V
  Ví dụ : He isn’t a teacher
  NV : Am/is/are + S + V ?
  Ví dụ : Is he a teacher?
  To-V
  KĐ : S+V/V (s,es)
  – Khi chủ ngữ là I, you, we, they, N số nhiều thì V giữ nguyên
  – Khi chủ ngữ là he, she , it, N số ít thì V thêm s hoặc es
  – Thêm es với các trường hợp sau : khi đuôi của động từ là o,s,ch,x,sh,z (ông sáu chạy xe sh zỏm)
  Ví dụ : He gets up early
  PĐ : S+ do/does-not+V
  Ví dụ : He does not (viết tắt doesn’t) swimming
  NV : Do/does +S+V?
  Ví dụ : Do you want to eat?
  Dấu hiệu nhận biết (adv) : là các trạng từ chỉ tần suất như always, usually , sometimes , often ,seldom, rarely , frequently, constantly, occasionally , everyday , everyweek , ….
  Cách dùng :
  1. Sự việc diễn ra thường xuyên , lặp lại nhiều lần
  Ví dụ : I always get up early
  2. Những sự việc là hiển nhiên , là chân lí
  Ví dụ : The sun rises in the East ( Mặt Trời mọc ở phía Đông )
  Vote cho mình nhé. Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. $\text{Form :}$
  *Công thức thì Hiện tại đơn :
  $\text{Động từ thường :}$
  $\text{(+) S + V/V(s,es) + …}$
  $\text{(-) S + don’t/doesn’t + V +…}$
  $\text{(?) Do/ Does + S + V + …. ? }$
  $\text{Yes, S + Do/does}$
  $\text{No, S + Don’t/ Doesn’t}$
  $\text{Ex : Lan usually gets up at 6 : 00.}$
  $\text{Động từ tobe :}$
  $\text{Tobe : Am/is/are}$
  $\text{(+) S + tobe + N/adj/adv}$
  $\text{(-) S + tobe not + N/ adj/adv}$
  $\text{(?) Tobe + S + N/adj/adv?}$
  $\text{Yes, S + tobe}$
  $\text{No, S + tobe not}$
  $\text{Ex : She is tall but her sister is short}$
  $\text{Use :}$
  $\text{-}$ Diễn tả 1 hành động thường xuyên xảy ra, 1 thói quen hoặc 1 hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại.
  $\text{Ex : The sun rises in the east.}$
  $\text{-}$ Diễn tả 1 lịch trình thời gian biểu.
  $\text{Ex : The bus leaves the bus station at 8:00.}$
  $\text{-}$ Diễn tả suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác.
  $\text{Ex : I am hungry.}$
  $\text{* Dấu hiệu nhận biết :}$
  $\text{- always}$
  $\text{- usually}$
  $\text{- often}$
  $\text{- sometimes}$
  $\text{- seldom/ rarely}$
  $\text{- never}$
  $\text{- every day/ week}$
  $\text{- from time to time}$
  $\text{- once twice}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới