Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên hạn hán ngắn gọn (có dịch)

Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên hạn hán ngắn gọn (có dịch)

1 bình luận về “Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên hạn hán ngắn gọn (có dịch)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài Làm :
    An earthquake is a sudden displacement of the Earth’s crust. The fluctuations can vary in magnitude. The source generated vibrations below the ground, which shook everything on the ground. Earthquakes themselves rarely kill humans or wildlife. These vibrations have a large amplitude, exceed the elastic limit of the soil or rock environment and cause cracking. Often the secondary effects caused by them, such as collapsing houses, fires, tsunamis and volcanoes, are catastrophic for people. Since many of the events above can be prevented by building better homes, safety systems, early warning and evacuation plans, the term unnatural disaster has not been identified.
     ***Dịch :
    Một trận động đất là một sự dịch chuyển bất thần của vỏ Trái Đất. Những dao động có thể khác biệt về tầm mức. Nguồn phát sinh chấn động dưới mặt đất, làm rung chuyển mọi vật ở trên mặt đất. Các trận động đất tự chúng hiếm khi gây thiệt mạng cho con người hay động vật hoang dã.  Các rung động này có biên độ lớn, vượt giới hạn đàn hồi của môi trường đất đá hay công trình và gây nứt vỡ. Thường các tác động thứ cấp do chúng gây ra, như nhà cửa sụp đổ, hoả hoạn, sóng thần và núi lửa, mới là thảm hoạ cho con người. Bởi nhiều sự kiện ở trên có thể được phòng tránh bằng cách xây dựng nhà cửa tốt hơn, các hệ thống an toàn, cảnh báo sớm và kế hoạch sơ tán, thuật ngữ thảm hoạ phi tự nhiên không được xác định.

  Trả lời

Viết một bình luận