viết lại câu bị động ở thì quá khứ đơn He is typing a report at the moment ->

viết lại câu bị động ở thì quá khứ đơn He is typing a report at the moment ->Viết một bình luận

Câu hỏi mới