(Viết lại những câu sau sao cho ý nghĩa vẫn không thay đổi) 1The teacher said to Hoa , Turn off all the lights ,please The

(Viết lại những câu sau sao cho ý nghĩa vẫn không thay đổi)
1The teacher said to Hoa , Turn off all the lights ,please
The teacher
2 Dont let her go out alone The doctor said to Mai
The doctor …………….
3. I am tall. I can play basketball.
I am tall enough……
4. Its two years since we saw Lan
.We have not …….
5.It is interesting to learn English.
Learning…..
6.No one in my class is as hard as Nam.
Nam …..
II. Complete the following sentences with the words or phrases provided:
(Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh)
1. I/ receive/ the first test/ yesterday

2. I/ get/ good grades/ History and Math

1 bình luận về “(Viết lại những câu sau sao cho ý nghĩa vẫn không thay đổi) 1The teacher said to Hoa , Turn off all the lights ,please The”

 1. 1. The teacher told Hoa to turn off the light.
  – Câu tường thuật: Đề nghị: S+ told/ asked+ sb+ to V/ not to V
  2. The doctor told Mai not to let her go out alone.
  – giải thích giống câu 1
  3. I am tall enough to play basketball.
  – Cấu trúc: Đủ để làm gì ( 1 chủ thể) : S+ be+ adj+ enough+ to V
  4. We have not seen Lan for two years.
  – Cấu trúc: It’s+ khoảng TG+ since+ S+ ( last)+ Ved/ V2+…
  ≈ S+ have/ has+ Vpp+…+ for+ khoảng TG
  5. Learning EL is interesting.
  – Câu khẳng định ( thì HTĐ, động từ tobe): S+ is/ am/ are+ adj/ N
  6. Nam is the hardest student in my class.
  – So sánh nhất ( adj 1 vần): S+ be+ the+ adj+ est
  II.
  1. I received the first test yesterday.
  – yesterday: dấu hiệu thì QKĐ
  – Câu khẳng định ( thì QKĐ): S+ Ved/ V2
  2. I got good grades for History and Math.
  – get a good grade for: có một điểm cao 

  Trả lời

Viết một bình luận