what you(do)…. fifteen minutes ago?

what you(do)…. fifteen minutes ago?

2 bình luận về “what you(do)…. fifteen minutes ago?”

 1. What did you do fifteen minutes ago?
  (Bạn đã làm j 15 phút trước?)
  *Thì quá khứ đơn
  Cấu trúc:
  (?)WH-word + did + S + (not) + V(để nguyên)?
  Dấu hiệu nhận biết : ago(Trước đó)
  Mik gửi bn ạ
  ~~No name

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới