Would you mind IF I _____ in here A smoked B smoking Gt chi tiết giúp mk nha

Would you mind IF I _____ in here
A smoked
B smoking
Gt chi tiết giúp mk nha

2 bình luận về “Would you mind IF I _____ in here A smoked B smoking Gt chi tiết giúp mk nha”

  1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
    Answer: A.
    – Would you mind + if + S + V2/ed: Bạn có phiền nếu tôi …
    – Tạm dịch: Bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc ở đây?

    Trả lời
  2. Chọn bb(A): smoked
    – Ta có 2 cấu trúc : 
    + Would you mind + V-ing ? 
    + Would you mind + if + S + V-ed / V2 ?
    – Trong câu ”Would you mind if I… in here”? , ta thấy có ”if I” -> dùng cấu trúc : Would you mind + if + S + V-ed / V2

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới