1. Electricity and gas supplies have been seriously _______ by the floods. A. alerted B. disrupted C. destroyed D. eru

1. Electricity and gas supplies have been seriously _______ by the floods.
A. alerted B. disrupted C. destroyed D. erupted
2. He was offered a deal _______ a multi-million-pound contract, a new car and a house in London.
A. comprising B. holding C. having D. consisting

2 bình luận về “1. Electricity and gas supplies have been seriously _______ by the floods. A. alerted B. disrupted C. destroyed D. eru”

 1. 1. Electricity and gas supplies have been seriously _______ by the floods.
  B. disrupted (phá vỡ, gây hỗn loạn)
  Dịch: Nguồn cung cấp điện và khí đốt bị phá vỡ nghiêm trọng bởi lũ lụt.
  2. He was offered a deal _______ a multi-million-pound contract, a new car and a house in London.
  A. comprising (bao gồm, gồm có)
  Dịch: Anh ta được đề nghị một thỏa thuận bao gồm một hợp đồng trị giá hàng triệu bảng Anh, một chiếc xe hơi mới và một ngôi nhà ở London.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới