1. It was strange for Jane to drive on the left in Britain. => Jane wasn’t 2.My sister can speak both Chinese and English. =>

1. It was strange for Jane to drive on the left in Britain.
=> Jane wasn’t
2.My sister can speak both Chinese and English.
=> Not only
3. Ali has studied both in the United States but also in Europe
=> Not only
4. Who school bag is this? (belong)
=>
5. Eating too much sugar is bad for your teeth. (eat)
=> It

1 bình luận về “1. It was strange for Jane to drive on the left in Britain. => Jane wasn’t 2.My sister can speak both Chinese and English. =>”

 1. 1
  It was strange for Jane to drive on the left in Britain.
  => Jane wasn’t familiar with driving on the left in Britain.
  -> Be familiar with + Ving/N: quen (làm) gì
  -> Dịch: Jane không quen lái xe ở bên trái ở Anh.
  2
  => Not only can my sister speak Chinese but she also can speak English.
  =>  Đảo ngữ not only:
  Not only + trợ động từ + S + V + O + but +S + also + V: … không những … mà  … còn
  ⇔ Dịch: Chị của tôi không chỉ nói được tiếng Trung mà còn nói được tiếng Anh
  3
  Not only studied in the United States but also Ali studied in Europe
   S + V + both + … + and + … : ai đó làm cả cái gì và cái gì
  Not only + … + but also + S + …  : không chỉ làm cái này, mà ai đó còn làm cái kia
  4
  Who does this bag belong to?
   Sửa  Who ->Whose
  – Whose : Của ai  -> Chỉ sự sở hữu (Sau “whose” là một danh từ)
  – Whose + N + to be + … ?
  = Who + aux V + S + belong to?
  – Thì Hiện tại đơn (?) (WH-word) + do/does + S + V (bare) ?
  => nếu ko muốn sửa: -> Who does this schoolbag belong to?
  5.
   It is bad for your teeh to eat too much sugar
  → It is ( not ) + adj ( for O ) + to do sth
  ⇒ ăn nhiều đường là không tốt cho răng của bạn
  $ Cinderlla $

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới