1. The core of the moon is much smaller, in relation to its size, ______ of the planets. A. those B. than those C. than are t

1. The core of the moon is much smaller, in relation to its size, ______ of the planets.
A. those
B. than those
C. than are those
D. ones
Giải thích tại sao được 5 sao nha

2 bình luận về “1. The core of the moon is much smaller, in relation to its size, ______ of the planets. A. those B. than those C. than are t”

 1. B, than those
  công thức so sánh hơn: S + be + adj +er/ more + adj + than + S2
  theo công thức: A và D không có than –> loại A,D
  động từ tobe (is, am, are) không được sử dụng ở trước S2 –> loại C
  The core of the moon is much smaller, in relation to its size, than those of the planets.
  Dịch: Lõi của mặt trăng thì nhỏ hơn, theo kích thước của nó, hơn lõi của những hành tính khác
  sử dụng ” those ” thay cho ” the core” vì không muốn lặp lại

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới