1/ This morning I met Diane, … I hadn’t seen for ages a. who b. whom c. which d. that 2/ Amy, …. car had broken down, was

1/ This morning I met Diane, … I hadn’t seen for ages
a. who
b. whom
c. which
d. that
2/ Amy, …. car had broken down, was in a very bad mood
a. who
b. whom
c. whose
d. that
3/ Mrs, Bond is going to spend a few weeks in Sweden,… her daughter lives
a. when
b. where
c. why
d. that
4/ Jack has three brothers, all of… are married
a. who
b. whom
c. which
d. that
5/ They gave us a lot of information, most of… was useless
a. who
b. whom
c. which
d. that
6/ There were a lot of people at the party, only a few of.. I had met before
a. whom
b. them
c. that
d. who
7/ I have sent him two letters, neither of… has arrived
a. who
b. them
c. which
d. that
8/ Jonh won $20000, half of… he gave to his parents
a. it
b. whom
c. which
d. that
9/ Ten people applied for the job, none of… were suitable
a. who
b. whom
c. them
d. that
10/ She couldn’t come to the party,… was perfectly true
a. who
b. it
c. which
d. that
11/ Jill isn’t on the phone,… makes it difficult to contact her
a. which
b. that
c. who
d. it
12/ You need to talk to a person… you can trust. You will feel better if you do
a. whose
b. which
c. whom
d. no word

1 bình luận về “1/ This morning I met Diane, … I hadn’t seen for ages a. who b. whom c. which d. that 2/ Amy, …. car had broken down, was”

 1. 1/ This morning I met Diane, … I hadn’t seen for ages
  a. who
  b. whom
  c. which
  d. that 
  $\rightarrow$ ”whom” là tân ngữ, thay thế danh từ chỉ người 
  $\rightarrow$ Cấu trúc:
  $\text{N(person) + whom + S + V}$
  Trường hợp không dùng that:
  $\Rightarrow$ Trong mệnh đề quan hệ không xác định
  $\rightarrow$ Dịch: Sáng nay tôi đã gặp Diane, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm
  2/ Amy, …. car had broken down, was in a very bad mood
  a. who
  b. whom
  c. whose
  d. that 
  $\rightarrow$ ”whose” chỉ sự sở hữu của cả người và vật
  $\rightarrow$ Cấu trúc: 
  $\text{N(person, thing) + whose + N + V + ……}$
  $\rightarrow$ Dịch: Amy, người bị hỏng xe, tâm trạng rất tồi tệ
  3/ Mrs, Bond is going to spend a few weeks in Sweden,… her daughter lives
  a. when
  b. where
  c. why 
  d. that 
  $\rightarrow$ ”on/at/in which” thay cho danh từ chỉ thời gian
  $\rightarrow$ Cấu trúc:
  $\Rightarrow$ $\text{N(time) + when + S + V}$
  $\rightarrow$ Dịch: Bà Bond sẽ dành một vài tuần ở Thụy Điển, nơi con gái bà đang sống
  4/ Jack has three brothers, all of… are married
  a. who
  b. whom
  c. which
  d. that 
  $\rightarrow$ Dịch: Jack có ba anh em trai, tất cả đều đã kết hôn
  5/ They gave us a lot of information, most of… was useless
  a. who
  b. whom
  c. which
  d. that
  $\rightarrow$ Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of, có thể được dùng trước whom, which và whose
  $\rightarrow$ Dịch: Họ đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin, hầu hết những thông tin đó đều vô ích
  6/ There were a lot of people at the party, only a few of …………… I had met before
  a. whom
  b. them
  c. that
  d. who 
  $\rightarrow$ …………… cần đại từ quan hệ thay thế tân ngữ
  $\rightarrow$ Dịch: Có rất nhiều người trong bữa tiệc, chỉ một vài người trong số họ tôi đã gặp trước đây
  7/ I have sent him two letters, neither of… has arrived
  a. who
  b. them
  c. which
  d. that 
  $\rightarrow$ ”which” làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ vật
  $\rightarrow$ Cấu trúc:
  $\Rightarrow$ $\text{N(thing) + which + V + O}$
  $\Rightarrow$ $\text{N(thing) + which + S + V}$
  $\rightarrow$ Dịch: Tôi đã gửi cho anh ấy hai lá thư, cả hai đều không đến nơi
  8/ Jonh won $20000, half of… he gave to his parents
  a. it
  b. whom
  c. which
  d. that 
  $\rightarrow$ Dịch: Jonh đã giành được 20000 đô la, một nửa trong số đó anh đã đưa cho cha mẹ của mình
  9/ Ten people applied for the job, none of… were suitable
  a. who
  b. whom
  c. them
  d. that 
  $\rightarrow$ Dịch: Mười người nộp đơn xin việc, không ai phù hợp
  10/ She couldn’t come to the party,… was perfectly true
  a. who
  b. it
  c. which
  d. that 
  $\rightarrow$ Dịch: Cô ấy không thể đến bữa tiệc, điều này hoàn toàn đúng 
  11/ Jill isn’t on the phone,… makes it difficult to contact her
  a. which
  b. that
  c. who
  d. it 
  $\rightarrow$ Dịch: Jill không nghe điện thoại nên rất khó liên lạc với cô ấy
  12/ You need to talk to a person… you can trust. You will feel better if you do
  a. whose
  b. which
  c. whom
  d. no word 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  $\textit{#vudaoduyhung}$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới