18. He failed in his exam. I am sorry to hear so. I am sorry ________________________________________________________________

18. He failed in his exam. I am sorry to hear so.
I am sorry ___________________________________________________________________

1 bình luận về “18. He failed in his exam. I am sorry to hear so. I am sorry ________________________________________________________________”

 1. 18. He failed in his exam. I am sorry to hear so.
  ->I am sorry to hear that he failed in his exam
  ———————————————-
  – S + be + tính từ + to-V + that + mệnh đề 
  – Sorry (tính từ ) : xin lỗi , tiếc về một điều gì đó 
  Thì hiện tại đơn : S + am/is/are +…
  -> Chủ từ “I” -> tobe là “am” 
  TRANS: Tôi rất tiếc khi biết rằng anh ấy đã trượt trong kỳ thi của mình

  Trả lời

Viết một bình luận