38. There has been a considerable improvement in the quality of life in the countryside (considerably) A. The quality of life

38. There has been a considerable improvement in the quality of life in the countryside (considerably)
A. The quality of life in the countryside has considerably improved.
B. The quality of life in the countryside have considerably improved.
C. The quality of life in the countryside had considerably improved.
D. The quality of life in the countryside hasn’t considerably improved.

1 bình luận về “38. There has been a considerable improvement in the quality of life in the countryside (considerably) A. The quality of life”

  1. => không có đáp án đúng
    -> Giải đáp đúng: The quality of life in the countryside has been considerably improved.
    – Bị động HTHT: S + have/has + been + Vpp + …+ by O
    – Chủ thể 0 thể tự thực hiện hđ -> dùng bđ 

    Trả lời

Viết một bình luận