52. What games do they play? Tom asked us

52. What games do they play? Tom asked us

2 bình luận về “52. What games do they play? Tom asked us”

 1. Tom asked us what games they played.
  _________________________________________________
  Câu hỏi Wh gián tiếp: S+asked+(O)+wh word+S+V (lùi thì)+…
  Trong câu gián tiếp, chủ từ phải được thay đổi (trừ ngôi thứ 3), động từ phải được lùi thì, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian (nếu có) phải được thay đổi
  Chủ từ là đại từ “they” (ngôi thứ 3) nên không thay đổi
  Lùi thì: do … play -> played (HTĐ -> QKĐ)

  Trả lời

Viết một bình luận