6/ food in/much/halong/is/expensive/more/one/than in vung tau 7/New York city/by far/is/crowded/the most/the world/in.

6/ food in/much/halong/is/expensive/more/one/than in vung tau
7/New York city/by far/is/crowded/the most/the world/in.

2 bình luận về “6/ food in/much/halong/is/expensive/more/one/than in vung tau 7/New York city/by far/is/crowded/the most/the world/in.”

 1. 6.Food in Ha Long is much more expensive than one in Vung Tau
  -> SSH :
  => S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  -> Khi Tính từ có 2 âm tiết trở lên , ta thêm ” more ” trước nó
  7.New York City is by far the most crowded in the world
  -> SSN :
  => S1 + is / am / are / … + the adj-est / the most adj 
  -> Khi Tính từ có 2 âm tiết trở lên , ta thêm ” the most ” trước nó
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 6. Food in Ha Long is much more expensive than one in vung tau.
  => Cấu trúc so sánh hơn
  => Cấu trúc: be + more adj + than + ….
  7 .New york city is by far the most crowded in the world.
  => Cấu trúc so sánh nhất:
  => Cấu trúc: be + the most adj + …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới