6. The product quickly made an impact on the market. (INFLUENCE) The product quickly -> ____________________________________

6. The product quickly made an impact on the market. (INFLUENCE)
The product quickly -> __________________________________________________________

1 bình luận về “6. The product quickly made an impact on the market. (INFLUENCE) The product quickly -> ____________________________________”

  1. $\text{#LeePhuong}$
    $\longrightarrow$ The product quickly had an influence on the market.
    – Cấu trúc: Make an impact = Had an influence  $\rightarrow$ có/ tạo ảnh hưởng
    – Tạm dịch : Sản phẩm nhanh chóng có được ảnh hưởng trên thị trường.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới