6. When we think of the exam, we feel more and more excited. 7. Nam is old. He is thin. 8. She says much. People hate her mu

6. When we think of the exam, we feel more and more excited.
7. Nam is old. He is thin.
8. She says much. People hate her much.
9. She wears many fashionable clothes. She looks beautiful.
Viết lại bằng so sánh kép ạ. Tớ yếu phần này, cho tớ một số cách học với. Cảm ơn ạViết một bình luận

Câu hỏi mới