9.Patricias very __________ . She writes short stories, paints and makes mosaics. (create)

9.Patricias very __________ . She writes short stories, paints and makes mosaics. (create)

2 bình luận về “9.Patricias very __________ . She writes short stories, paints and makes mosaics. (create)”

 1. Giải đáp:
   creative
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  S + very + Adj
  TRANS: Patricias rất sáng tạo. Cô ấy viết những câu chuyện ngắn, những bức tranh và những bức khảm.
  XIN 5 SAO VÀ CTLHN THX BẠN <3

  Trả lời

Viết một bình luận