chocolate and roses are what lovers receive……..Valentine’day a.in b.on c.at d.of

chocolate and roses are what lovers receive……..Valentine’day
a.in
b.on
c.at
d.of

1 bình luận về “chocolate and roses are what lovers receive……..Valentine’day a.in b.on c.at d.of”

 1. chocolate and roses are what lovers receive……..Valentine day
  a.in
  b.on
  c.at
  d.of
  Chọn đáp án b
  Giải thích:
  Giới từ “on” chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn “in”; như là các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ “day”. 
  #khanh6a4

  Trả lời

Viết một bình luận