Chọn đáp án đr 1. David: “My father doesn’t go to work Saturday.” – Mary: “_____”. A. My father does, either B. So does my fa

Chọn đáp án đr
1. David: “My father doesn’t go to work Saturday.” – Mary: “_____”.
A. My father does, either
B. So does my father
C. Neither does my father
D. Either doesn’t my father

2 bình luận về “Chọn đáp án đr 1. David: “My father doesn’t go to work Saturday.” – Mary: “_____”. A. My father does, either B. So does my fa”

 1. -> C
  – Câu động tình phủ định (câu gốc dùng câu phủ định thì hiện tại đơn):
  S + trợ động từ + not, either
  hoặc neither + trợ động từ + S

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -> C
  – Vế David nói là câu phủ định thì HTĐ
  – Dùng câu đồng tình dạng phủ định:
  -> Neither + trợ động từ (do / does) + S
  -> S + trợ động từ (do / does) + not,either

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới