Chọn phát âm khác a. compUlsory b sUbject C. encOUrage D. bUddhism

Chọn phát âm khác
a. compUlsory
b sUbject
C. encOUrage
D. bUddhism

2 bình luận về “Chọn phát âm khác a. compUlsory b sUbject C. encOUrage D. bUddhism”

 1. A. Compulsory: /kəmˈpʌlsəri/
  B. Subject: /ˈsʌbdʒekt/
  C. Encourage: /ɪnˈkʌrɪdʒ/
  D. Buddhism:  /ˈbʊdɪzəm/
  ->D (phát âm là /ʊ/, còn lại là /ʌ/)

  Trả lời
 2. A. compulsory /kəmˈpʌlsəri/
  B. subject /sʌbʤɪkt/
  C. encourage /ɪnˈkʌrɪʤ/
  D. buddhism /ˈbʊdɪzm/
  ->D phát âm /ʊ/, còn lại là /ʌ/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới