Complete the sentences with one of the following prepositions.Some prepositions can be used more than once ( Giải thích ) Let

Complete the sentences with one of the following prepositions.Some prepositions can be used more than once ( Giải thích )
Lets wait for John________7 oclock.After that,we even without him

2 bình luận về “Complete the sentences with one of the following prepositions.Some prepositions can be used more than once ( Giải thích ) Let”

 1. Let’s wait for John until 7 o’clock. After that, we even without him
  $\rightarrow$ $\text{wait for sbd until}$: đợi ai đó đến
  $\rightarrow$ Dịch: Chúng ta hãy đợi John đến 7 giờ. Sau đó, chúng tôi thậm chí không có anh ấy
  $\textit{#vudaoduyhung}$ 

  Trả lời
 2. until vì:
  – until: cho đến khi.
  – wait for sbd until: chờ ai đó đến (+ thời gian)
  – Tạm dịch: Hãy đợi John đến 7 giờ. Sau đó, chúng ta đi thậm chí không có anh ấy.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới