giải thích chi tiết bằng cách viết câu nào công thức nào biến đổi sang câu gì công thức nào giúp em với 1. ‘I’m really stres

giải thích chi tiết bằng cách viết câu nào công thức nào biến đổi sang câu gì công thức nào giúp em với
1. ‘I’m really stressed out! I’ve had three sleepless nights thinking about my exam. Lan said
2. I can’t concentrate! It’s too noisy in here.’ Lan said
3. She was very upset at first but she’s fine.’ Lan said
4. I don’t think taking risks too often is a good idea. Lan said
5. He’ll take a cooking class before he g college’ Lan said
6. I really wish I could make informed decisions’ Lan saidViết một bình luận

Câu hỏi mới