he always FEELS LEFT OFF when his friends TALK about SPORTS. (chọn phần không được gạch chân trong số A, B, C, D cần sửa) A.

he always FEELS LEFT OFF when his friends TALK about SPORTS.
(chọn phần không được gạch chân trong số A, B, C, D cần sửa)
A. feels B left off C talk D sportsViết một bình luận

Câu hỏi mới