I’d prefer my wife not to talk too much ->I’d rather

I’d prefer my wife not to talk too much
->I’d ratherViết một bình luận

Câu hỏi mới