i don’t have an umbrella with me and i get wet ==> if i had…………….. ==> because…….

i don’t have an umbrella with me and i get wet
==> if i had……………..
==> because…….

2 bình luận về “i don’t have an umbrella with me and i get wet ==> if i had…………….. ==> because…….”

 1. + If i had an umbrella with me , I wouldn’t get wet 
  – Câu điều kiện loại 2 : Diễn tả về 1 hành động , sự việc trái với sự thật , không có thật ở hiện tại 
  – If + S + V(QKĐ) , S + would(not) + V nguyên mẫu 
  + Because I don’t have an umbrella , I get wet 
  – Because + mệnh đề 1 , mệnh đề 2 : Bởi vì …

  Trả lời
 2. I don’t have an umbrella with me and I get wet.
  ->If I had an umbrella with me, I would not get wet.
  ->Because I don’t have an umbrella with me, I get wet.
  @Cấu trúc câu điều kiện Loại 2 :
  If + S + V2/ed ( be ->were/were not ), S + would/could/should (not) + V_inf
  =>Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Trong câu điều kiện Loại 2, vế đầu nói về một điều kiện mà người nói tin rằng không thể xảy ra trong hiện tại ( chứa If ), vế sau chỉ kết quả có thể xảy ra trong hiện tại.
  @Because + S + V, S + V : Bởi vì….
  – Khi chuyển từ “Because” về If”, ta lùi thì và trái vế.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới