in the snowy weather we don’t go to school ==> if……………..

in the snowy weather we don’t go to school
==> if……………..

2 bình luận về “in the snowy weather we don’t go to school ==> if……………..”

 1. in the snowy weather we don’t go to school
  => Câu điều kiện hiển nhiên: Diễn rả một sự việc hiển nhiên xảy ra 
  => if it snows, we don’t go to school. 
   Câu điều kiện loại 0: If+HTĐ+HTĐ

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  => If it snows ,We don’t go to school
  – Câu điều kiện hiển nhiên : Diễn rả một sự việc hiển nhiên xảy ra 
  – If S+ v/s/es , S2+ V+O..
  – Nếu trời tuyết , chúng tôi sẽ không đến trường 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới