in the united states and canadamost family have large dinner with roasted turkey at a.Easter b.Halooween c.homesick d/Thanksg

in the united states and canadamost family have large dinner with roasted turkey at
a.Easter
b.Halooween
c.homesick
d/Thanksgiving

2 bình luận về “in the united states and canadamost family have large dinner with roasted turkey at a.Easter b.Halooween c.homesick d/Thanksg”

  1. -> D. Thanksgiving
    – Có bữa ăn tối thịnh soạn với gà tây nướng tại -> Thanksgiving : Lễ hội Tạ Ơn.
    – Thanksgiving còn được gọi là Turkey Day.
    Translate : ở Hoa Kỳ và gia đình Canada nhất có bữa tối thịnh soạn với gà tây nướng tại Lễ Tạ Ơn.

    Trả lời

Viết một bình luận