Jupiter spins faster than ___________ planet A. any B. any another C. any others D. any other Giải thích tại sao được 5 sao n

Jupiter spins faster than ___________ planet
A. any
B. any another
C. any others
D. any other
Giải thích tại sao được 5 sao nha

1 bình luận về “Jupiter spins faster than ___________ planet A. any B. any another C. any others D. any other Giải thích tại sao được 5 sao n”

 1. D
  Giải thích:
  Any đi với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được, thường trong câu phủ định và nghi vấn
  – Đôi khi được dùng trong câu khẳng định với nghĩa bất cứ.
  Other đi với danh từ số ít khi nó là danh từ không đếm được.
  – Được sử dụng khi nói nhiều hơn 1 cái 
  => Any other là đáp án đúng dựa trên lời giải thích trên.
  Dịch: Jupiter quay nhanh hơn bất kỳ hành tinh nào khác
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới