make me some coffee, and i will give you some sweets ==>unless………..

make me some coffee, and i will give you some sweets
==>unless………..

2 bình luận về “make me some coffee, and i will give you some sweets ==>unless………..”

  1. => Unless you make me some coffee, I won’t give you some sweet
    – Câu điều kiện loại 1
    – Cấu trúc: If + S + V(HTĐ), S + will + V-inf
    *unless = if not: 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới