1.We have to learn biology at school.Its one of our______subjects.(compel) 2.Buddhism is the________religion of many

1.We have to learn biology at school.Its one of our______subjects.(compel)

2.Buddhism is the________religion of many countries in Asia.(office)

3.The weather was____fine.(beauty)

1 bình luận về “1.We have to learn biology at school.Its one of our______subjects.(compel) 2.Buddhism is the________religion of many”

 1. 1.We have to learn biology at school.Its one of our___compulsory___subjects.(compel)
  – Cần 1 adj để bổ ngữ cho N subjects
  – Dịch: Chúng tôi phải học sinh học ở trường, đây là một trong những môn học bắt buộc của chúng tôi.
  2.Buddhism is the____official____religion of many countries in Asia.(office)
  – Cần 1 adj để bổ ngữ cho N religion
  – Dịch: Đạo giáo là tôn giáo chính thức của nhiều quốc gia ở Châu Á
  3.The weather was__beautifully__fine.(beauty)
  – S+ tobe+ adv+ adj=> cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho câu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới