Ex2. Rewrite these sentenceswithout changing their meanings 1. If we don’t electricity economically , we wil

Ex2. Rewrite these sentenceswithout changing their meanings

1. If we don’t electricity economically , we will have to pay enormous bills

=> Unless

2.What about visiting Voi mountain next Sunday ?

=> I suggest that we

3.The farmers have recycled the waste of the house to make dung for thousands years

=> The waste of the house

4.He said to me : ” What do you watch ? “

=> He asked me

2 bình luận về “Ex2. Rewrite these sentenceswithout changing their meanings 1. If we don’t electricity economically , we wil”

 1. 1. Unless we use electricity economically , we will have to pay enormous bills.
  $\rightarrow$ Unless + câu khẳng định = If + câu phủ định : Nếu không
  2. I suggest that we visit Voi mountain next Sunday.
  $\rightarrow$ Suggest that + S + V : Gợi ý làm gì đó
  3. The waste of the house has been recycled to make dung by the farmers for thousands years.
  $\rightarrow$ Bị Động HTHT : S + Has/Have + Been P2 (By O).
  4. He asked me what I watched.
  $\rightarrow$ Câu Gián Tiếp : S + asked + sb + If/what/where…. + S + V(lùi thì) + O.
  $\rightarrow$ HTT -> QKT.

  Trả lời
 2. Ex2. Rewrite these sentenceswithout changing their meanings
  $\text{1. If we don’t electricity economically , we will have to pay enormous bills}$
  => Unless we use electricity economically, we will have to pay enormous bills.
  Câu “If we don’t electricity economically , we will have to pay enormous bills” có thể viết lại thành “Unless we use electricity economically, we will have to pay enormous bills”. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng từ “unless” để thay thế cho “if not”. Câu viết lại này giữ nguyên nghĩa của câu gốc và chỉ thay đổi cấu trúc câu một chút.
  $\text{2.What about visiting Voi mountain next Sunday ?}$
  => I suggest that we visit Voi mountain next Sunday.
  Câu “What about visiting Voi mountain next Sunday ?” có thể viết lại thành “I suggest that we visit Voi mountain next Sunday”. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng từ “suggest” để thay thế cho “what about”. Câu viết lại này giữ nguyên nghĩa của câu gốc và chỉ thay đổi cấu trúc câu một chút.
  $\text{3.The farmers have recycled the waste of the house to make dung for thousands years}$
  => The waste of the house has been recycled by farmers to make dung for thousands of years.
  Câu “The farmers have recycled the waste of the house to make dung for thousands years” có thể viết lại thành “The waste of the house has been recycled by farmers to make dung for thousands of years”. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành bị động để thay thế cho thì quá khứ đơn và động từ “recycle” được chuyển sang dạng bị động. Câu viết lại này giữ nguyên nghĩa của câu gốc và chỉ thay đổi cấu trúc câu một chút.
  $\text{4.He said to me : ” What do you watch ? “}$
  => He asked me what I was watching.
  Câu “He said to me : ‘What do you watch ?’” có thể viết lại thành “He asked me what I was watching”. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng động từ “ask” để thay thế cho “said” và chuyển đổi thì của động từ “watch” từ hiện tại sang quá khứ đơn. Câu viết lại này giữ nguyên nghĩa của câu gốc và chỉ thay đổi cấu trúc câu một chút.

  Trả lời

Viết một bình luận