Write these sentences beginning with if 1 I havent the time so i cant go 2 Ann didnt find the right buyer an

Write these sentences beginning with if

1 I havent the time so i cant go

2 Ann didnt find the right buyer and she didnt sell the house

2 bình luận về “Write these sentences beginning with if 1 I havent the time so i cant go 2 Ann didnt find the right buyer an”

 1. 1. If I had time, I could go.
  2. If Ann had found the right buyer, she would have sold the house.
  ———————————————————————————
  Câu điều kiện loại 2
  -> If + S + V-ed, S + would/could/should (not) + V1
  Dùng khi điều kiện nói tới trái hiện tại
  Câu điều kiện loại 3
  -> If + S + had + V3/ed, would/could/might + have + V3/V-ed
  Dùng khi điều kiện nói tới trái quá khứ

  Trả lời
 2. $\text{1. If I had time, I could go.}$
  Do ở câu gốc là sử dụng thì hiện tại hoàn thành, mà đây là điều không có thật ở hiện tại nên bạn sử dụng câu điều kiện loại 2 nha
  Công thức: If clause: If + S + v2/ed
                   Main clause: S + would/could/should + v-inf (động từ nguyên mẫu)
  $\text{2. If Ann had found the right buyer, she might have sold the house.}$
  Do ở câu gốc là sử dụng thì quá khứ đơn, mà đây là điều không xảy ra ở quá khứ (Cô ấy đã không tìm thấy người mua thích hợp và (nên) cô ấy không bán nhà) nên bạn sử dụng câu điều kiện loại 3 nha
  Công thức: If clause: If + S + had + v3/ed
  Main clause: S + would/could/might + have + v3/ed

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới